PRIVACY

Deze verklaring wordt gemaakt in overeenstemming met de geldende GDPR wetgeving (“GDPR”), zoals van kracht in België.  De verklaring kan worden aangepast in functie van d

Indien u meent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Mercato Legal via info@mercatolegal.be.

Definities gehanteerd hieronder hebben dezelfde betekenis als bepaald in de Algemene Voorwaarden, tenzij anders bepaald.

2. Hoe verzamelt Mercato Legal persoonsgegevens?

Mercato Legal verzamelt en verwerkt persoonsgegevens afhankelijk van de relatie die het met u heeft.

Mercato Legal verzamelt en verwerkt persoonsgegevens :

 • van klanten en potentiële klanten voor klanten- en dossierbeheer (o.a. klantenadministratie, naleven van wettelijke formaliteiten, behandelen en opvolgen van dossiers, opvolgen van offertes, facturatie en betalingsopvolging, opvolgen van de solvabiliteit, het verzenden van marketingmateriaal en nieuwsbrieven en het versturen van informatie en de mededeling van evenementen).
 • Die u zelf geeft, zoals bijvoorbeeld bij communicatie via e-mails of andere kanalen, na gegevensuitwisseling in het kader van onder meer vergaderingen, conferenties en events, wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of ander communicatiemateriaal, wanneer u een download vraagt van een van onze beschikbare documenten, wanneer u zich inschrijft voor een seminarie of event, wanneer u een contactformulier invult op de www.seeds.law website, wanneer u een aanvraag doet in verband met onze dienstverlening.

De gegevens die Mercato Legal van u verzamelt kunnen in principe de volgende zijn :uw naam (voor- en familienaam), adresgegevens, e-mail adres, telefoonnummer, taalvoorkeur, uw bedrijfs- en functiegegevens, ondernemingsnummer, bankrekeningnummer, website en IP-adres, gegevens over uw activiteiten op onze website.

Voor zover dit vereist is, of als gevolg van het verzamelen van persoonsgegevens ons opgelegd door de wet, verzamelen wij ook gegevens omtrent het geslacht, de geboortedatum en de geboorteplaats.

In sommige gevallen zijn uw gegevens toegevoegd aan de Mercato Legal databank via informatie die ontvangen of opgezocht werd via andere kanalen, zoals opzoeking op publiek toegankelijke zoekmachines, sector specifieke nieuwsbrieven, sociale media en de websites van uw huidige werkgever of opdrachtgever.

Mercato Legal verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u in het kader van dossiers die het voor u behandelt :

 • De gegevens die Mercato Legal wettelijk verplicht is te verzamelen in het kader van de anti-witwaswetgeving;
 • De gegevens die u zelf verstrekt in het kader van de behandeling van uw dossier zoals bv. strafrechtelijk verleden, feiten en veroordelingen, financiële en fiscale toestand, gegevens van personen jonger dan 16 jaar en persoonsgegevens van waaruit gevoelige informatie kan worden afgeleid (ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen), of het lidmaatschap van een vakbond blijken, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele geaardheid

3. Hoe gaat Mercato Legal om met persoonsgegevens?

Mercato Legal verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (General Data Protection Resolution – GDPR).

Mercato Legal gebruikt de persoonsgegevens die het verzamelt voor het volgende doel en op basis van de volgende grondslag :

 • De levering van onze diensten : in het kader van de diensten die u aan Mercato Legal en derden dienstverleners, aangesteld door Mercato Legal, vraagt te leveren;
 • Het beheer van de boekhouding, het verzenden van ereloonnota’s en facturen en/of betalingsherinneringen per e-mail;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Mercato Legal rust, zoals de procedure en voorwaarden voor de aanvaarding van een cliënt of een opdracht, conflict-checks, de formaliteiten te vervullen in het kader van de anti-witwaswetgeving, de jaarlijkse mededeling van de derdenrekening, de intracommunautaire BTW-aangifte, … enz. …
 • Voor het bieden, personaliseren, meten en verbeteren van onze marketing : Mercato Legal ijvert er voortdurend voor haar diensten zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor ondernemingen, cliënten en potentiële cliënten en hen daarover te informeren. Daarom is het het (gerechtvaardigd) belang van Mercato Legal om te achterhalen waarop u klikt en wat u vindt van onze dienstverlening. Om deze reden verwerkt Mercato Legal uw persoonsgegevens om u :
  • nieuwsbrieven of ander gelijkaardig communicatie- en promotiemateriaal te versturen. Elke nieuwsbrief geeft u opnieuw de mogelijkheid om u uit te schrijven.
  • te informeren over extra diensten, evenementen, aanbiedingen, promoties en voordelen;
  • uit te nodigen feedback te geven over onze diensten;
  • uitnodigingen voor evenementen, seminaries en lezingen te versturen;
 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens van sollicitanten, personeelsleden en zelfstandige advocaten die als vennoot of medewerker verbonden zijn met Mercato Legal. In dat verband worden betrokken persoonsgegevens conform de wetgeving verwerkt in een sollicitanten- en personeelsbestand of bestand van zelfstandige advocaten-medewerkers in het kader van volgende doeleinden : eventuele aanwerving, voeren van personeelsbeleid en –administratie, vorming en evaluatie van personeelsleden en advocaten-medewerkers en/of vennoten, voldoen aan sociale, fiscale en andere verplichtingen; verspreiden van publicaties en interne communicatie; veiligheid en risicopreventie, fraudebestrijding, kostenaanrekening, loon- en ereloonadminisitratie, e-mailverkeer. Deze gegevens worden verwerkt op basis van enerzijds de toestemming van de betrokken personen en anderzijds de wettelijke bepalingen inzake het arbeids- en sociale zekerheidsrecht of de voorschiften van de Ordes van Advocaten. Aangezien de verwerking voor sollicitanten gebaseerd is op het verkrijgen van gegevens op basis van hun toestemming, kan de sollicitant deze ook steeds intrekken. In dat geval kan er geen arbeidsovereenkomst tot stand komen. Hetzelfde geldt voor medewerkersovereenkomsten met zelfstandige advocaten. Eens in dienst van of gebonden door een medewerkingsovereenkomst met Mercato Legal, kan men zich niet meer verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor de vermelde doeleinden.
 • Om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Mercato Legal of van een derde.

4. Delen van persoonsgegevens met derden – Internationaal gegevenstransfer

Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.

In welbepaalde gevallen is het noodzakelijk dat Mercato Legal uw persoonsgegevens deelt met andere dienstverleners die optreden als onderaannemer. In dat geval verzoekt Mercato Legal hen om hetzij op te treden als dienstverlener aan Mercato Legal in een wel bepaald dossier, of in naam of voor rekening van de cliënt via Mercato Legal, of rechtstreeks aan de cliënt diensten te verstrekken.

De bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben de plicht tot geheimhouding en mogen de specifieke gegevens uitsluitend gebruiken voor het leveren van de diensten op de instructies van Mercato Legal alsook te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als deze van Mercato Legal.

Transfer van persoonsgegevens buiten de EU/EER gebeurt met respect van de gegevensbeschermingswetgeving.

Het beschermingsniveau kan buiten de Europese Economische Ruimte lager zijn. In dergelijke gevallen en waar nodig zullen wij ervoor zorgen dat er een wettelijke basis is voor een dergelijke overdracht en dat een adequate bescherming van uw gegevens wordt geboden, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Het kan ook gebeuren dat Mercato Legal zijn leveranciers en dienstverleners toegang moet geven tot uw persoonsgegevens wanneer zij aan Mercato Legal diensten verstrekken, bijvoorbeeld om zijn IT-systemen te onderhouden en herstellen, of om een second opinion of een advies van een andere dienstverstrekker, die past in ons multidisciplinair team, te bekomen.

Het kan ook gebeuren dat Mercato Legal (wettelijk) verplicht is of voor de handhaving van de Algemene Voorwaarden, uw gegevens moet bekendmaken aan derden, en onder meer :

 • In geval van geschillen;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals voldoen aan gerechtelijke bevelen;
 • Om samen te werken met de politiediensten of de belastingautoriteiten;

5. De website “mercatolegal.be”

5.1 Cookies

Mercato Legal gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Mercato Legal wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en zij onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren.

Ook door ons statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Mercato Legal wil graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren en u zo goed mogelijk van dienst zijn. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt.

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen door uw internetbrowser zo in te  stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kan daarnaast ook de informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hebt u verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact: info@mercatolegal.be.

5.2 Sociale media

Wij willen het u graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Sociale Media. Dit kan onder andere door middel van Sociale Media (share) buttons.

Van de volgende Sociale Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Sociale Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vindt u de verschillende privacy verklaringen:

5.3 Links

Op de website kan u links naar externe websites aantreffen. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

5.4 Gegegens van websitebezoekers jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

Mercato Legal kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat Mercato Legal zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op: info@mercatolegal.be.  

6. Welke rechten hebt u in verband met uw persoonsgegevens?

Mercato Legal staat ter beschikking indien u vragen of opmerkingen hebt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Neem gerust contact op met Mercato Legal indien u:

 • Wenst te weten welke persoonsgegevens we over u verzamelen en verwerken;
 • Een kopie wenst te vragen van de gegevens die we van u bewaren;
 • Onnauwkeurige of onvolledige gegevens wenst te laten corrigeren;
 • Bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of uw gegevens wenst te laten verwijderen;
 • De verzameling en verwerking van uw gegevens wenst te beperken. Hou er wel rekening mee dat dit als gevolg zal hebben dat u niet meer de informatie en diensten zal ontvangen zoals hierboven beschreven;
 • Gebruik wenst te maken van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, namelijk dat u bij Mercato Legal een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde persoon of organisatie, te sturen.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief worden verwerkt, kan u klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. +32 (0)2 274.48.00, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

7. Bewaartermijn

Mercato Legal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 10 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

8. Wijzigingen

Mercato Legal behoudt zich het recht voor het privacybeleid te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.