ALGEMENE VOORWAARDEN

Identificatie: Mercato Legal is een besloten vennootschap met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kraaiendonk 28, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0756.608.710 (hierna “Mercato Legal”).

Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Mercato Legal voor u (de “Cliënt”) worden verricht, alsook op alle diensten verricht door derden-leveranciers en op alle rechtsverhoudingen die Mercato Legal heeft met derden.

Door beroep te doen op Mercato Legal voor juridische dienstverlening gaat u akkoord te zijn gebonden door deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden.

Contractuele relatie: De verbintenissen van Mercato Legal zijn louter inspanningsverbintenissen, geen resultaatsverbintenissen, behoudens anders schriftelijke overeengekomen en behoudens anderszins wettelijk vereist. De Cliënt gaat akkoord dat alle aansprakelijkheid voor geleverde prestaties uitsluitend berust bij Mercato Legal en niet bij een individuele advocaat die deel uitmaakt van Mercato Legal.

Informatie: De Cliënt deelt aan Mercato Legal bij de aanvang en gedurende de samenwerking alle informatie en documenten mee die nodig en/of nuttig zijn voor een peformante uitvoering van de dienstverlening.  Het niet tijdig aanleveren van voormelde informatie kan de efficiëntie van de tussenkomst beïnvloeden of beperken, vanuit strategisch standpunt, in het kader van project management van een transactie, alsook wat betreft bepaalde toepasselijke (gerechtelijke of andere) termijnen van toepassing op de zaak. Niet-naleving of niet tijdige naleving door de Cliënt van de redelijke informatieplicht die op hem/haar rust kan niet leiden tot een verhoogde aansprakelijkheid van Mercato Legal en Mercato Legal kan in bepaalde gevallen de samenwerking stopzetten of opschorten.

Derden:  Voor de uitvoering van bepaalde opdrachten is het mogelijk dat beroep wordt gedaan op de diensten van derden, zoals technische experten, gerechtsdeurwaarders, andere advocaten, of financiële, fiscale of andere adviseurs. In het kader van complexe, strategische transacties, die per definitie de tussenkomst van derden-adviseurs, zal Mercato Legal samen met de Cliënt overleggen over de keuze en de aanstelling van deze derden-adviseurs, en de voorwaarden van hun tussenkomst. Mercato Legal kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de bijstand of dienstverlening verstrekt door of vergissingen begaan door deze derden. Behoudens anders overeengekomen, is Mercato Legal door de Cliënt gemachtigd om opdrachten te verlenen aan voormelde derden en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden in naam en voor rekening van de Cliënt. Behoudens anders overeengekomen, en behoudens opdrachten aan gerechtsdeurwaarders die Mercato Legal vrij zonder akkoord van de Cliënt kan aanstellen, zal de Cliënt rechstreeks worden gefactureerd door voormelde derden.

Vergoeding en kosten: Het ereloon van Mercato Legal wordt, behoudens anders schriftelijk overeengekomen, op basis van uurtarieven in rekening gebracht, rekening houdend met factoren zoals de aard, de complexiteit en de urgentie van de opdracht.

Begrotingen en inschattingen van het ereloon voor een bepaalde zaak (in het bijzonder litiges) worden te goeder trouw gedaan, maar zijn niet bindend.

Voor bepaalde zaken, zoals onder andere ad-hoc adviezen, projecten en transacties kunnen partijen schriftelijk een forfaitair ereloon of “cap”, of eventuele “milestones” overeenkomen, al dan niet op basis van een voorafgaandelijke, niet-bindende fee qoute, en rekening houdend met bepaalde assumpties (zoals o.a. timing, scope van de opdracht). In dergelijk geval zal Mercato Legal, wanneer het overeengekomen bedrag dreigt te worden overschreden, de Cliënt op de hoogte stellen en zullen partijen te goeder trouw overleggen over eventuele meerprestaties of aanpassing van het ereloon, rekening houdend met de omstandigheden. 

Mercato Legal rekent, behoudens anders overeengekomen zoals hierboven bepaald, een vast percentage aan administratiekosten aan te belopen van 7% (dit zijn kosten voor de opening van het dossier en van deeldossiers, dactylografiekosten, print -en kopiekosten, verzendingskosten, telefoonkosten, etc.) 

Externe kosten (zoals o.a. tussenkomst van gerechtsdeurwaarder) en out-of-pocket kosten (zoals reis- en verblijfskosten en kosten van derden) worden, behoudens anders schriftelijk overeengekomen, rechtstreeks doorgefactureerd aan de Cliënt, zonder mark-up. 

Het aanvatten van een opdracht, alsook het voortzetten van de dienstverlening kan afhankelijk gesteld worden van de betaling van een provisie. Indien de omvang van de opdracht of de omvang van de te verwachten kosten daartoe aanleiding geven, is Mercato Legal gerechtigd aanvullende provisies te vragen. Mercato Legal is gerechtigd om de provisie te verrekenen in de afsluitende ereloonnota of op een tussentijdse ereloonnota.

Alle bedragen en tarieven zijn exclusief BTW en onderworpen aan BTW.

Ereloonnota’s zijn contant betaalbaar binnen 15 dagen op de zetel van Mercato Legal. Indien een ereloonnota van Mercato Legal niet is betaald op de vervaldag, heeft Mercato Legal recht, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, op verwijlintresten a rato van 10%, vanaf de vervaldag tot op de datum van algehele betaling, evenals recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het onbetaalde bedrag. Gebeurlijke afwezigheid van of laattijdigheid van betaalherinneringen of -aanmaningen kan in geen geval worden geïnterpreteerd als een afstand van recht.

Mercato Legal mag van de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt op haar derdenrekening, de door de Cliënt aan Mercato Legal verschuldigde bedragen inhouden, mits kennisgeving aan de Cliënt hiervan.

De Cliënt die niet akkoord gaat met een ereloonnota dient Mercato Legal daarvan zo spoedig mogelijk na de ontvangst ervan schriftelijk en gemotiveerd in kennis te brengen ten laatste binnen veertien dagen na datum van de factuur. De betwisting zal dan worden onderzocht en partijen zullen te goeder trouw een eventuele regeling bespreken. 

Aansprakelijkheid: Mercato Legal is verzekerd in beroepsaansprakelijkheid via de Orde van Vlaamse Balies bij de NV/SA Amlin Europe.  De beroepsaansprakelijkheid van Mercato Legal is onder deze polis beperkt tot het verzekerde bedrag van 1.250.000 EUR in eerste rang en vervolgens in tweede rang tot 5.000.000 EUR per schadegeval. De Cliënt erkent dat deze verzekering van Mercato Legal voldoende is en aanvaardt dat de vergoeding van een beroepsfout van Mercato Legal en/of aangestelden wordt beperkt tot het bedrag waarvoor Mercato Legal onder voormelde polis effectief gedekt en verzekerd zijn.

Voor bepaalde transacties kan Mercato Legal een aanvullende verzekering aangaan, waarbij het voorgaande mutatis mautandis geldt.

Voor zover de verzekeraar de schade niet dekt is de globale aansprakelijkheid van Mercato Legal, haar advocaten en haar aangestelden beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag van de ontvangen erelonen, exclusief BTW, dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid werd weerhouden door middel van gerechtelijke uitspraak die kracht van gewijsde heeft.

Witwaswetgeving – UBO: Mercato Legal is onderworpen aan de toepasselijke witwaswetgeving (Wet van 18 september 2017). In het kader van deze wetgeving is de Cliënt verplicht alle informatie te geven op vraag van Mercato Legal. Ingevolge voormelde wetgeving is Mercato Legal verplicht om, indien zij feiten vaststelt waarvan zij weet heeft of vermoedt dat ze verband houden met witwaspraktijken of terrorisme, deze informatie over te maken aan de Stafhouder van de Orde, die deze in bepaalde gevallen zal doorgeven aan de Cel van Financiële Informatieverwerking.

Intellectuele eigendomsrechten en gebruik: Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Mercato Legal geleverde adviezen, contracten, besluiten en andere documenten zijn eigendom van Mercato Legal.  De Cliënt kan deze documenten louter gebruiken binnen het doel van de dienstverlening  die door de Cliënt aan Mercato Legal gevraagd werd. 

Adviezen, analyses worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gegeven op een non-reliance basis ten opzichte van derden. De Cliënt zal deze documenten enkel gebruiken voor het toepasselijke voorwerp en niet aan derden meedelen, behoudens uitdrukkelijk akkoord van Mercato Legal en behoudens indien vereist op basis van de wet of van een finaal rechterlijk bevel waartegen de Cliënt zich niet kan verzetten, in welk geval (wettelijk vereist of rechterlijk bevel) de Cliënt Mercato Legal tijdig op de hoogte zal stellen van zulke mededeling en al het redelijke zal doen om de inhoud van de verplichte mededeling tot een minimum te beperkten, in overleg met Mercato Legal.

Vertrouwelijkheid: Mercato Legal houdt alle informatie strikt vertrouwelijk in overeenstemming met de toepasselijke deontologische en wettelijke regels. Mercato Legal mag de naam van de Cliënt gebruiken voor reclamedoeleinden en in presentaties voor Cliënten en prospecten.

Privacy: Mercato Legal zal de door de Cliënt verstrekte gegevens in eerste instantie gebruiken voor de uitvoering van de juridische dienstverlening alsook in de tweede plaats om de Cliënt te informeren van de activiteiten van Mercato Legal via diens website, nieuwsbrieven en/of andere mailings.

Mercato Legal is verantwoordelijk voor de verwerking. De gegevens van Cliënten worden in geen geval overgedragen aan derden, behoudens wanneer de overdracht berust op een wettelijke verplichting op Mercato Legal of wanneer de Cliënt hiertoe zijn akkoord verleent.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: De rechtsverhouding (totstandkoming, uitvoering en interpretatie) tussen de Cliënt en Mercato Legal is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van regels inzake internationaal privaatrecht. Elke betwisting tussen Mercato Legal en de Cliënt valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Gent. Mercato Legal behoudt het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen voor elke bevoegde rechtbank in het rechtsgebied van de Cliënt. In geval van een geschil krijgt de Nederlandstalige versie van onderhavige algemene voorwaarden voorrang.

Elke rechtsvordering (contractuele of buitencontractuele) in verband met een geschil omtrent de dienstverlening van Mercato Legal moet worden ingeleid binnen de twaalf (12) maanden na het einde van de dienstverlening.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op www.mercatolegal.be  

© 2020 Mercato Legal

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.